Cuộc sống hôn nhân

Hãy nói về cuộc sống hôn nhân của bạn

after my cell update I can not luck in, system keep on telling me ID & password not match, I do not know what to do? can u help? thanks